+48 61 10 21 368
Aleja Jana Pawła II 1 64-520 Obrzycko

Regulamin Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko

 1. Postanowienia ogólne
 2. Misja i cele działania
 3. Organizacja Biblioteki
 4. Zasady funkcjonowania Biblioteki
 5. Cele i zakresy działania
 6. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

& 1

Podstawą prawną regulaminu organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko w Obrzycku zwanej dalej „ Biblioteką”, jest Statut nadany uchwałą Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 r.

 & 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o „ dyrektor” należy przez to rozumieć Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko

II. Misja i cele działania

& 3

Misją Biblioteki jest tworzenie warunków dla zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy Obrzycko w zakresie działalności czytelniczo – oświatowej, informacyjnej i kulturalnej oraz zapewnienie mieszkańcom warunków do uczestnictwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

& 4

Celem działania biblioteki jest:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
 2. Obsługa użytkowników.
 3. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
 4. Udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz mieszkańcom gminy.
 5. Współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy .Podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

III . Organizacja Biblioteki

& 5

 1. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury, wchodząca w skład sieci bibliotecznej.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
 3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.
 4. Siedziba znajduje się w Obrzycku, przy ul. Jana Pawła II 1
 5. Biblioteką zarządza Dyrektor Biblioteki

& 6

 1. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej i administracyjnej
 2. W bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.
 3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki

&7

 1. W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą:

– 1 etat dyrektor

– 1 etat b­ibliotekarski

– 1/5 etatu  księgowy

IV . Zasady funkcjonowania biblioteki

& 8

 1. Dyrektor jako sprawujący nadzór nad biblioteką ponosi odpowiedzialność za wyniki instytucji.
 2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym biblioteki.
 3. W czasie nieobecności dyrektor zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.
 4. Dyrektor zapewnia sprawne funkcjonowanie biblioteki, organizację pracy oraz nadzoruje działalność poszczególnych stanowisk pracy.
 5. Pracownicy biblioteki w wykonaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa o obowiązani są ściśle do jego przestrzegania.
 6. Biblioteka działa zgodnie z rocznym planem pracy.
 7. Stanowiska pracy realizują zadania wynikające z rocznego planu pracy i Regulaminu.
 8. Szczegółowe podziały zadań na stanowiskach pracy określają indywidualne zakresy podziałów czynności.
 9. Stanowiska pracy są zobowiązane do wzajemnego współdziałania w zakresie ustalania rocznego planu pracy i jego realizacji.
 10. Kontrola wewnętrzna w bibliotece realizowana jest w celu zapobiegania różnorodnym nieprawidłowościom.
 11. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest na bieżąco i realizowana przez:
  – Dyrektora w pełnym zakresie skuteczności i efektywności realizowanych zadań i przestrzegania przepisów.
  – Księgowego w zakresie finansowym i majątkowym.

& 9

Pisma dotyczące działalności Biblioteki są podpisywane przez Dyrektora, a związane z rozliczeniami finansowymi przez Księgowego.

& 10

Godziny otwarcia BPG Obrzycko:

Poniedziałek    8.00 – 18.00

Wtorek             8.00 – 15.00

Środa                8.00 – 16.00

Czwartek          8.00 – 16.00

Piątek               8.00 – 15.00

V. Cele i zakres działania poszczególnych stanowisk pracy

& 11

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie biblioteki na zewnątrz.
 2. Nadzór nad odpowiedzialnością merytoryczną instytucji.
 3. Odpowiedzialność materialna za zbiory i majątek biblioteki.
 4. Wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych.
 5. Sprawowanie kontroli wewnętrznej.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych pracowników.
 7. Zatrudnianie, zwalnianie i nagradzanie pracowników.
 8. Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników.
 9. Opracowanie planów i sprawozdań biblioteki.
 10. Ustalanie zakresu czynności pracowników.
 11. Współpraca z bibliotekami innych sieci oraz szkołami i instytucjami kultury.
 12. Dokonywanie zakupu i prenumeraty czasopism.
 13. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych.
 14. Prowadzenie selekcji księgozbioru.
 15. Prowadzenie ewidencji majątku biblioteki.
 16. Organizowanie różnych form działalności kulturalno – oświatowej.

& 12

Do zakresu zadań bibliotekarza należy:

 1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
 2. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
 3. Udzielanie czytelnikom porad w zakresie doboru literatury.
 4. Rejestrowanie nowych czytelników i informowanie ich o regulaminie biblioteki.
 5. Dokonywanie zakupu księgozbioru.
 6. Dokonywanie zakupu i prenumeraty czasopism.
 7. Prowadzenie statystyki dziennej oraz zestawień miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
 8. Pisanie upomnień do czytelników przetrzymujących książki inne materiały biblioteczne.
 9. Sporządzanie skontrum.
 10. Prowadzenie księgi inwentarzowej księgozbioru.
 11. Prowadzenie rejestru ubytków.
 12. Sporządzanie planów i sprawozdań.
 13. Współudział w organizacji imprez czytelniczych i kulturalno-oświatowych.

& 13

Do zakresu działań księgowego należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
 2. Sporządzanie projektów planów finansowych – przychody, rozchody, stan środków obrotowych i rozliczanie z budżetem.
 3. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i rozchodów.
 4. Sporządzanie list wynagrodzeń oraz dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników Biblioteki.
 5. Naliczanie odpisów i realizacja funduszu socjalnego.
 6. Prowadzenie i odpowiedzialność za dokumentację z tym związaną.
 7. Nadzorowanie prawidłowości obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją finansowo – rachunkową.
 8. Rozliczanie finansowe projektów realizowanych w Bibliotece Publicznej Gminy Obrzycko.