+48 61 10 21 368
Aleja Jana Pawła II 1 64-520 Obrzycko

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej biblioteka.obrzycko.pl.

Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP biblioteka.obrzycko.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak jest opisów do grafik i zdjęć w postaci tekstu alternatywnego dla osób korzystających z czytników tekstu,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • strona główna posiada pokaz slajdów bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury,
 • brak ważnego certyfikatu SSL,
 • dodane obrazki w formie zdjęć, plakatów czy innych form graficznych, które nie posiadają opisów dodatkowych,
 • elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach, przyciski w odtwarzaczu wideo i karuzelach z informacjami nie są możliwe do obsługi tylko przy pomocy klawiatury,
 • niektóre treści i elementy interfejsu użytkownika na stronie mają niewystarczający kontrast graficzny do tła,
 • formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu,
 • tabele niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności,
 • niedostosowane opisy odnośników (nieadekwatna treść, cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku),
 • brak możliwości zaznaczenia i/lub podświetlenia linków,
 • brak dostęnych na stronie narzędzi ułatwiających zwiększenie kontrastu, włączenie monochromatycznej wersji kolorystycznej, zwiększenie wielkości tekstu, zmniejszenie wielkości tekstu, zmianę czcionki, zaznaczenie tytułów, zaznaczenie linków czy podkreślenie linków,
 • niemożliwa jest nawigacja na stronie wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Vowie, e-mail: dyrektor@bpgo.srv57244.seohost.com.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 29 13 065. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko przy Alei Jana Pawła II 1

Budynek biblioteki jest połączony z budynkiem Urzędu Gminy. Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe z zaznaczonymi polami dla osób niepełnosprawnych.
Do biblioteki prowadzą dwa wejścia. Pierwsze – główne ze schodami i poręczami, drugie – przez wejście główne do urzędu. Stamtąd osoby niepełnosprawne mogą dostać się do biblioteki windą. Żadne drzwi nie otwierają się automatycznie.

Biblioteka znajduje się na jednym poziomie, a jej przestrzeń jest dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W bibliotece znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

Brak informacji w zakresie prawa wstępu z psem asystującym.

W Bibliotece Publicznej Gminy Obrzycku nie ma pętli indukcyjnych, komunikatorów głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.