+48 61 10 21 368
Aleja Jana Pawła II 1 64-520 Obrzycko

Polityka Prywatności

Polityka Pprywatności związana z przetwarzaniem danych osobowych
w Bibliotece Publicznej Gminy Obrzycko w Obrzycku

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, obowiązującego od dn. 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. ( zwanego dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko w Obrzycku, mająca swą siedzibę: przy Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, tel. 61 1021368, e-mail: dyrektor@bpgo.srv57244.seohost.com.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Jacek Michałowski, tel.61 2913065 wew.200 z którym może się Pani / Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: rodo@obrzycko.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki; tj. dla zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych z tego tytułu roszczeń, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, promocji działań kulturalnych i edukacyjnych Biblioteki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji, kategorię zawodową – obligatoryjnie oraz opcjonalnie – numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi użytkownika i wynika z zapisów ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997r.
 5. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy powierzenia, jest Firma Sokrates Leszek Masadyński z siedzibą os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, realizująca na rzecz Administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego.
 6. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych nie jest przewidywane. Pani/Pana dane osobowe nie będą też przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania, tj. pozostawania użytkownikiem Biblioteki, w przypadku zarejestrowanych czytelników jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz nastąpiło udostępnienie zbiorów.
 9. W budynku Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko w Obrzycku przy Aleja Jana Pawła II 1, zainstalowany jest monitoring wizyjny, w związku z tym przetwarzane są także Pani/Pana dane wizerunkowe.
 10. Dane wizerunkowe przetwarzane być mogą także w związku z organizowaniem przez Bibliotekę Publiczną Gminy Obrzycko oraz wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, warsztatów, szkoleń, narad, konferencji itp.), utrwalanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania, uaktualniania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa.
 12. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531-03-00