+48 61 10 21 368
Aleja Jana Pawła II 1 64-520 Obrzycko

Regulamin Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży

Regulamin Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży BPGO w Obrzycku

§ 1

 1. Księgozbiór zgromadzony w wypożyczalni dla dzieci dla dzieci przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieży do lat 15.
 2. Z wypożyczalni dla dzieci i młodzieży mogą korzystać wszyscy.
 3. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 4. Przy wpisie zgłaszający powinien podać aktualne dane osobowe i złożyć podpis na zobowiązaniu.
 5. Za czytelnika niepełnoletniego do 15 roku życia podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i szkoły.
 7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

§ 2

 1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczać 3 książki. W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć limit wypożyczeni.
 2. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu czytelnika.
 4. Czytelnik ma możliwość rezerwacji książki aktualnie wypożyczonej przez innych czytelników.
 5. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
 6. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca się wypożyczone wcześniej książki.

§ 3

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury. Korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§ 4

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek.
 2. Przed wypożyczeniem książek zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do pokrycia za nią kosztów, wymiany na nową o tym samym tytule lub zakupienia innej zaproponowanej przez bibliotekarza.

§ 5

 1. Czytelnikom przetrzymującym książki powyżej jednego miesiąca grozi kara w wysokości 5 gr za jedną książkę, za każdy dzień zwłoki.

§ 6

 1. Czytelnik naruszający Regulamin może być czasowo a w  szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów.