+48 61 10 21 368
Aleja Jana Pawła II 1 64-520 Obrzycko

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych

I. Postanowienia ogólne

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Z wypożyczalni mają prawo korzystać obywatele zamieszkali na terenie Polski.
 4. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany :
  – okazać dowód osobisty ( osoby pełnoletnie) lub paszport( cudzoziemcy).
  –  na karcie zapisu zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach statystycznych oraz związanych z realizacją podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa
 1. Potwierdzeniem zapisu jest imienna karta biblioteczna znajdująca się w bibliotece. Założenie karty jest bezpłatne.
 2. Konto czytelnicze otwarte na podstawie zobowiązania podlega prolongacie raz do roku.
 3. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych.
 4. Dane osobowe czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ) Dz.U.2018 poz.1000).
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 6. Biblioteka ma prawo pobierać kaucję za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w przypadku, jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu szamotulskiego. Kaucja w zryczałtowanej wysokości 25 złotych za każdy wypożyczony wolumin.
 7. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nieodebrana kaucja staje się własnością Biblioteki przeznaczoną na jej cele statutowe.
 8. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów.
 9. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 5 książek.
 10. Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca.
 11. Biblioteka może na prośbę czytelnika przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 12. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 13. Jeśli czytelnik otrzyma telefonicznie lub pocztą e-mail informację o zarezerwowanych książkach, winien odebrać je do 1 tygodnia, licząc od dnia otrzymania informacji. Po tym okresie, dana rezerwacja będzie nieaktualna.
 14. W razie braku książki Biblioteka na prośbę czytelnika może sprowadzić książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeni między bibliotecznych.
 15. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonej książki i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 16. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 17. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – książkę o takim samym tytule lub inną książkę lecz nie mniejsze wartości, przydatna w bibliotece.
 18. Za przetrzymywanie książek ponad termin zawarty w punkcie 10. Biblioteka pobiera 0,05 zł. Opłaty od woluminu za każdy dzień ponad regulaminowy okres wypożyczenia.
 19. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa ich koszty.

II. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub pisemnie do Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko.
 2. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być tymczasowo, a w szczególności w drastycznych przypadkach na stałe