+48 61 10 21 368
Aleja Jana Pawła II 1 64-520 Obrzycko

Statut Biblioteki

UCHWAŁA NR XXXVII/268/2018
RADY GMINY

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/123/2016 r. Rady Gminy Obrzycko z dnia. 30 sierpnia 2016 r. dotyczącej nadania Statutu Biblioteki Gminy Obrzycko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.406 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.)

Rada Gminy Obrzycko uchwala, co następuje:

§1.

W załączniku do uchwały Nr XVI/123/2016 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 – Statut Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko zmienia się :
1. § 2 pkt 2 nadając mu brzmienie: „Siedziba Biblioteki mieści się przy ul. Aleja Jana Pawła II 1”, 64-520 Obrzycko.
2. W §8, §9,§10, §13, oraz §19 w miejsce słowa „Kierownik” wpisać „Dyrektor”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY OBRZYCKO

I.    PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko, zwana dalej Biblioteką, utworzona została uchwałą Nr X/75/2015 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015 roku.

2. Biblioteka działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 r., poz. 642 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r., poz.406 ze zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446);

5) niniejszego Statutu.

§ 2

1)    Biblioteka jest gminną instytucją kultury, stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną i wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2)    Siedziba Biblioteki mieści się w Obrowie Nr 7A/2 , 64-520 Obrzycko.

3)    Terenem działania Biblioteki jest Gmina Obrzycko.

§ 3

1)    Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Obrzycko.

2)    Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Obrzycko.

3)    Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

§ 4

Biblioteka używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem: Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko.

II.  CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 5

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Obrzycko oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 6

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1)    Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

2)    Pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii obejmującej teren Gminy, a także materiałów informacyjnych zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania Biblioteki,

3)    Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

4)    Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

5)    Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

6)    Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,

7)    Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy.

8)    Realizacja zadań inwestycyjnych.

§ 7

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

 

III. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§ 8

Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§ 9

W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością Biblioteki, a także pracownicy administracji i obsługi.

Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik Biblioteki.

§ 10

Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.

§ 11

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

§ 12

1)    Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię.

2)    Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko w ramach której funkcjonują: Wypożyczalnia dla Dorosłych, dla Dzieci oraz Czytelnia.

§ 13

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika Biblioteki po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Obrzycko.

§ 14

Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki.

§ 15

Dyrektor Biblioteki składa raz w roku sprawozdanie z działalności Radzie Gminy.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 16

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 17

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Wójta z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Gminy ustalonej przez Radę Gminy.

§ 18

Przychodami Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu Gminy w wysokości ustalonej przez Radę Gminy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 19

Biblioteka może tworzyć  z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz  inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają regulaminy nadane przez Kierownika.

§ 20

Biblioteka prowadzi rachunkowość według ogólnie obowiązujących zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Statut Biblioteki Publicznej Gminy nadaje uchwałą Rada Gminy Obrzycko.

§ 22

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym dla jej nadania.

§ 23

W sprawach nieregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisy ustawy o bibliotekach oraz przepisy innych ustaw związanych z prowadzoną działalnością.